TIDIGARE UPPDRAG

NÖJDA KUNDER!
Gömda
HISTORIER

Jag arbetade tillsammans med Historiska Museet under produktionen av Gömda Historier. Ett hbtqi-projekt som resulterade i ett spår genom museets utställningar år 2015. Spåret lyfter gömda och glömda berättelser i den svenska historien kopplat till könsidentitet och sexualitet, något som är oerhört nyskapande inom den svenska museiscenen.

Det finns en anledning till att det är många färger i regnbågsflaggan, alla är vi olika personer och vi bär på oerhört olika historier, några mer gömda och glömda än andras. Då projektet på Historiska Museet utgick från en samskapandeprocess blev min viktigaste uppgift att nätverka för att skapa den arbetsgrupp som la grunden till projektet. Genom att kontakta ett tiotal olika hbtqi-organisationer runt om i landet hjälpte jag Historiska Museet att få en diversifierad samarbetsgrupp med ett brett spann av erfarenhetsbaserad kompetens.

Jag tog en rådgivande roll när det gällde utformandet av workshops, design av utställningsspåret, val av språkliga termer i produktionen och samarbete på en internationell arena med särskilt fokus på projektets systerstäder i Belarus.

 

www.historiska.se

Expertgrupp för
MÅNGFALD

Jag har arbetat i fackförbundet DIK:s Expertgrupp för Mångfald med uppdraget att ta fram policys och verktyg till styrelse och kansli i förbundets arbete med mångfaldsfrågor. Expertgruppen började sitt uppdrag med att genomföra en omfattande statistisk analys bland DIK:s medlemmar för att skapa ett underlag att utgå från i det fortsatta fleråriga arbetet.

Uppdraget för DIK har varit spännande, det har gett mig insikt i problematiken kring att mäta mångfald i siffror och procentsatser. Att vår arbetsgrupp bestod av experter med olika spetskompetenser inom mångfladsspektrat har varit oerhört givande och gett mig både nya vänner och nya infallsvinklar. Tillsammans har vi utgått från ett intersektionellt perspektiv med grund i bland annat diskrimineringslagstiftingen då vi tagit fram policys och andra verktyg samt föreslagit en struktur för implementering för fackförbundets styrelse.

 

www.dik.se

Unstraight
PERSPECTIVES

Mina olika uppdrag för The Unstraight Museum var det som fick mig att inse behovet av att starta min egen firma under år 2014. Det började med några mindre uppdrag, att översätta muséets hemsida, ansvara för sociala medier osv. Men det växte snabbt till mer omfattande ansvar för projektkoordinering och utställningsproduktion.

Som ansvarig för projektet Unstraight Perspectives jobbade jag framförallt med att förbereda och samordna de omfattande utställningsprojekt som drevs i samverkan med flera av landets tyngsta minnesinstitutioner, bland annat Arbetets Museum, Malmö Museer och Världskulturmuseet.

 

Syftet var att lyfta historier och perspektiv som bryter mot det cementerade heteronormativa narrativet. Det hela resulterade i utställningarna Playground, Gömda Historier och Jag är Anglica!, men också i fortsatta vetenskapliga studier, rapporter och i ett nyskapande och progressivt mångfaldsarbete med flera av museernas samlingar och arkiv. Något som lagt grund till en ny historiebeskrivning och ett välbehövligt synliggörande av hbtqi-perspektiv i den kollektiva svenska minnesbanken.

I mitt uppdrag ingick att arbeta tillsammans med olika systerinstitutioner och organisationer i Belarus, Moldavien, Ukraina och Vietnam. Jag arrangerade internationella möten och skapade ett kreativt kunskapsutbyte. Jag ansvarade bland annat för ett omfattande expertmöte i Stockholm och Göteborg med delegater från vietnamesiska museer, UNESCO och olika NGO's.

www.unstraight.org

Mångfald &
PEDAGOGIK

Jag har frilansat som föreläsare under flera års tid. Oftast utgår jag från ett mångfaldsperspektiv i mina föreläsningar även om jag lyfter oerhört olika teman och perspektiv, från queerfeminism, intersektionalitet och tillgänglighet till normkritik och jämställdhet inom arbetsgrupper och organisationer.

 

År 2015 utbildade jag festivalen West Pride's samtliga personal och volontärer (drygt 300 personer) i tillgänglighet, funktionsvariationer och inkludering. Året innan föreläste jag om mångfald och pedagogik tillsammans med jämlikhetskonsulten Anna Karlsson hos Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer, FUISM. Tillsammans skapade vi ett längre seminarie med omfattande workshops inom normkritik och mångfaldstänk. Föreläsningarna för West Pride och FUISM kan tyckas väsensskilda men de bygger ändå på samma grund, med ett demokratiskt rättighetstänk som fundament, oavsett makro- eller mikronivå.

För det nordiska queernätverket Tupilak har jag hållt föreläsningar i flera års tid både i Sverige och runt om i östra Europa om gayhistoria, mänskliga rättigheter, demokrati och queerkultur.

 

Jag har även frilansat som föreläsare för bland annat Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. I deras regi har jag föreläst om sexualitet och makt, om lust, begär och samtycke, men också om sex och erotik i populärkulturen och om feministisk och queer pornografi.

Om du är nyfiken på mina olika föreläsningskoncept och seminarier, läs mer på sidan Föreläsningar.

 

www.fuism.se

www.westpride.se

www.rfsu.se

www.tupilak.org